تازه ترین اخبار :

سرویس خبری تقلید

چیستی تفکر انتقادی

بخش دوم تعریف و تفسیر: «تفکر انتقادی، داشتن ذهن گشوده به سوی حقیقت گشوده» ذهنیت‌های باز و گشوده همواره حقیقت را باز و گشوده می‌بینند؛ در

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار