سرویس خبری ستمگر

خطر بی‌تفاوتی در برابر ستم‌گران

منتخب: آیه ۱۰۵مائده  خواننده گرامی! در این نبشته، ظالم مورد بحث و بررسی نیست، بلکه بررسی بی‌تفاوتی غیر ظالمان است که حقیقتا اهل ظلم نیستند؛

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

روزنامه بین المللی دکن هرالد: تجهیزات بجا مانده از آمریکایی‌ها در افغانستان به گروه‌های تروریستی در منطقه به فروش می‌رسد

در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، تعداد زیادی از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته آمریکایی به دست طالبان افتاده است....