تازه ترین اخبار :

سرویس خبری دانشمند

ابوالفضل بیهقی و افغانستان

متن سخنرانی دکتر شمس الحق آریانفر ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی در روستای حارث آباد بیهق ۳۵ کیلومتری سبزوار در ۳۸۵ هجری زاده شد، در نیشابور تحصیل کرد، در عصر

پیروزی علم و شکست خرافات

فـرود آمدن موفـقانه و آرام سفـینه کیهانی لـونای نهم اتحاد جماهر شوروی به کره‌ی ماه بیش از آنچه برای تخنیک دانان ارزش علمی دارد، برای

تحلیل و یادداشت

مصاحبه ها

مستندات

آخرین اخبار